Category: health news

แพทย์ชวน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนหวัดใหญ่

แพทย์ชวน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันหวัดใหญ่ฟรี ดีเดย์ 1 มิถุนายนนี้ ชี้พบบ่อยทุกกลุ่มอายุ เกิดได้ตลอดปี แต่ระบาดมากในฤดูฝน เผยปี’60 ป่วยเฉียด 2 แสนราย เสียชีวิต 55 ราย จับตาปี’61 มีแนวโน้มป่วยมากขึ้น โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคพบบ่อยในทุกกลุ่มอายุ เกิดได้ตลอดปี แต่ระบาดมากในฤดูฝน ในกลุ่มเสี่ยงมีภูมิต้านทานน้อยอาจมีอาการแทรกซ้อน บางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้